Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1

Alle overeenkomsten geschieden overeenkomstig onderstaande algemene voorwaarden, niettegenstaande enige tegenstrijdige bepaling van de klant.

Artikel 2

Alle taksen, van welke aard ook en zonder enige uitzondering vallen ten laste van de koper. Bij vrijstelling dient dit schriftelijk vermeld te worden bij de bestelling.

Een bestelling wordt slechts aanvaard wanneer zij minimum 125 euro exclusief BTW bedraagt. Elke bestelling onder de 200 euro exclusief BTW, zal verhoogd worden met een bedrag van 20 euro exclusief BTW, voor administratieve kosten. Voor groothandelaars (die aankopen om door te verkopen) wordt elke bestelling onder de 500 euro exclusief BTW verhoogd met een bedrag van 20 euro exclusief BTW, voor administratiekosten.

Artikel 3

De goederen worden verkocht ‘af magazijn’ en worden vervoerd op risico van de koper, die in voorkomend geval de nodige vordering kan instellen tegen de vervoerder. De clausule «franco domicile» eventueel overeengekomen betekent uitsluitend dat de verzendings- en vervoerkosten in de overeengekomen prijs begrepen zijn. Elke wijziging in de transportkosten na het afsluiten van het contract, valt ten laste van de koper. De leveringstermijnen worden uitsluitend indicatief vermeld.

Artikel 4

Elke vordering wegens niet-conforme leveringen en/of verborgen gebreken moet, om ontvankelijk te zijn, bij aangetekend schrijven gemeld worden, meer bepaald:

a) in het geval van klacht wegens niet-conforme levering, vijf (5) werkdagen na de levering;

b) in het geval van verborgen gebreken, vijf (5) werkdagen na de ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijs had kunnen gebeuren.

In dat geval zijn wij slechts gehouden tot het omwisselen of vervangen van het met het gebrek behept product. Indien het product niet meer voorradig is of niet meer vervaardigd wordt, zijn wij slechts gehouden tot de vervanging door een gelijkaardig product of, bij gebreke hiervan de terugbetaling van de prijs. Geen enkel goed mag door de koper worden teruggestuurd zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van King Belgium NV/SA. In geen geval, kan de koper de betaling van de betwiste en/of andere facturen uitstellen.

Artikel 5

Behalve tegengestelde geschreven bepalingen, dienen onze goederen betaald te worden voorafgaand aan de levering op basis van een pro forma document. De administratieve kosten veroorzaakt bij het versturen vanaanmaningen worden aan de koper doorgerekend. Bij gebrek aan betaling binnen de overeengekomen termijn heffen wij van rechtswege en zondervoorafgaandelijke ingebrekestelling, verwijlinteresten van 1.5% per maand (per dag berekend vanaf de vervaldatum van de betalingstermijn) op gelden die te laat door ons worden ontvangen. Naast de nalatigheidinterest zal elke binnen de maand na haar vervaldatum niet betaalde factuur automatisch en van rechtswege ten titel van forfaitaire schadevergoeding en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met 15 % van het totaal bedrag van de verschuldigde facturen en dit met een minimum van 75 euro.

Artikel 6

Bij niet betaling op de vervaldag behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om deovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. In dit geval is de koper onmiddellijk de schadevergoeding voorzien in artikel 5 verschuldigd.

Artikel 7

De geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van King BelgiumNV/SA tot op het ogenblik dat de prijs, in hoofdsom en toebehoren, integraal betaald is. Tot op dat ogenblik, is het de koper verboden erover te beschikken en houdt King Belgium NV/SA zich het recht voor, om de geleverde goederen terug te nemen, op kosten van de koper, om het even waar deze goederen zich bevinden.

Artikel 8

Elke terugkeer van goederen, zonder fout toe te schrijven aan King Belgium NV/SA, zal aan de klant gefactureerd worden aan 10% van de waarde van de teruggenomen goederen, met een minimum van 50 euro. Goederen op bestelling worden niet teruggenomen.

Artikel 9

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd en meer in het bijzonder de Vrederechter voor de betwistingen die onder de bevoegdheid van de Vrederechter vallen en dit volgens de keuze van de verkoper.

OUTDATED BROWSER

For A Better Experience,Keep Your Browser UP To Date.Check Here For Latest Versions.