King Belgium Wettelijke verklaring en Privacybeleid

Lees deze voorwaarden en het privacybeleid zorgvuldig door voordat u deze site gebruikt. De materialen op deze website (de "Site") worden aangeboden door King Belgium als service aan haar klanten en mogen alleen voor informatiedoeleinden worden gebruikt. U mag één kopie downloaden, onderhavig aan de onderstaande bepalingen.

Door materialen van deze site te downloaden gaat u akkoord met deze voorwaarden. Wanneer u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken en er ook geen materialen van downloaden.

Handelsmerkgegevens

Alle namen, logo's en handelsmerken zijn het eigendom van King Belgium, haar dochterbedrijven, de aan haar gelieerde ondernemingen of haar licentieverleners of joint-venturepartners.
De handelsmerken en merknamen van King Belgium mogen alleen worden gebruikt zoals is toegestaan volgens deze wettelijke verklaring of met voorafgaande schriftelijke toestemming van King Belgium.
Voor elk gebruik van de handelsmerken van King Belgium bij advertenties of promoties van de producten van King Belgium is toestemming nodig.

Licentie voor beperkt gebruik/één kopie

Alle gegevens op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, geluidsfragmenten en software, zijn het eigendom van King Belgium of van de informatieleveranciers van King Belgium en vallen onder de bescherming van de Belgische en internationale auteurswetten. Onbevoegd gebruik of onbevoegde distributie van materialen op deze site kunnen een inbreuk zijn op auteursrecht, handelsmerken en/of andere wetten en zijn strafbaar.
Deze site of delen van deze site mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt, wanneer deze niet uitdrukkelijk door KING BELGIUM zijn toegestaan. U mag één kopie downloaden van de informatie die u op de sites van KING BELGIUM aantreft op één computer, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële, interne gebruik tenzij u schriftelijk van KING BELGIUM een specifieke licentie hebt ontvangen met andere voorwaarden.
U mag de informatie niet wijzigen, gebruiken of overdragen voor commerciële doeleinden, noch vermeldingen van auteursrechten of andere vermeldingen van eigendomsrecht uit de informatie verwijderen. U gaat ermee akkoord dat u ervoor zult zorgen dat het materiaal niet onbevoegd wordt gekopieerd en dat alle werknemers – indien van toepassing – van uw organisatie zich aan deze beperkingen houden. KING BELGIUM verleent u geen uitdrukkelijk of impliciet recht inzake patenten, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen.

Uitsluiting van garantie

De informatie die op deze website staat, wordt aangeboden zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, inclusief garanties van verkoopbaarheid, het niet schenden van intellectueel eigendom of geschiktheid voor een bepaald doel. In geval KING BELGIUM een link geeft naar een website van derden, is deze link alleen bedoeld voor het gemak van gebruikers en is KING BELGIUM niet aansprakelijk voor de inhoud of juistheid van de informatie op dergelijke websites.
In geen geval is KING BELGIUM aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, inclusief en zonder beperking schade door winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering of informatieverlies, ontstaan door het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de informatie, zelfs als KING BELGIUM op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. KING BELGIUM garandeert voorts niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere items die in deze informatie kunnen voorkomen. KING BELGIUM kan wijzigingen in deze gegevens, of in de hier beschreven producten, op een willekeurig moment zonder kennisgeving aanbrengen. KING BELGIUM is niet verplicht de informatie of andere materialen op deze site bij te werken.

Diversen

KING BELGIUM kan deze voorwaarden altijd herzien door deze pagina aan te passen.
KING BELGIUM behoudt zich naar eigen inzicht het recht voor om (1) deze wettelijke verklaring te wijzigen; (2) publicaties te controleren en te verwijderen; en/of (3) de beschikbaarheid van de site op elk moment zonder kennisgeving te onderbreken. Wanneer bepaalde voorwaarden of bepalingen van deze wettelijke verklaring worden geacht onwettig, ongeldig, niet langer geldig of om bepaalde redenen niet uitvoerbaar te zijn, zullen de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden en bepalingen hierdoor geenszins worden beïnvloed of verminderd.

KING BELGIUM: Privacybeleid

Dit beleid legt uit hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Persoonlijke gegevens betreft gegevens die u kunnen identificeren - bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres of mobiel telefoonnummer. Uw persoonlijke gegevens zijn een belangrijke aanwinst voor ons en wij streven ernaar deze op verantwoorde wijze te gebruiken en veilig te houden. Als u meer wilt weten over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, neem dan contact met ons op.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden waaronder:

 • Het aannemen en uitvoeren van bestellingen
 • De verwerking van betalingen
 • De communicatie met de leveranciers
 • Het bijhouden van de boekhouding en andere bedrijfsadministratie
 • Voor marketingdoeleinden, elektronisch of op andere wijze
 • Het voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten
 • De behandeling van klachten of vragen van onze klanten
 • Het genereren van gegevensanalyses om de prestaties van onze website te monitoren en te verbeteren.

Wij geloven dat het in ons legitieme belang is, of noodzakelijk voor de uitvoering van een contract, om persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken om onze activiteiten te beheren en de door u gevraagde dienst te leveren. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonlijke gegevens te gebruiken of openbaar te maken, bijvoorbeeld om te voldoen aan een verzoek van een officiële instantie. 

Delen wij uw persoonlijke gegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen, maar dit gebeurt op een 'need-to-know'-basis en alleen wanneer dit nodig is of wanneer we informatie moeten delen. We kunnen persoonlijke gegevens delen wanneer we bedrijven of activa kopen of verkopen. Wij streven ernaar de nodige waarborgen te bieden opdat de persoonlijke gegevens waarvoor het bedrijf wettelijk verantwoordelijk is, goed beschermd blijven en op de juiste wijze worden gebruikt wanneer deze in handen zijn van een derde partij.

Dragen we persoonlijke gegevens over naar het buitenland?

Soms moeten we persoonlijke gegevens naar het buitenland sturen, bijvoorbeeld als onderdeel van de uitvoering van een order. Wanneer we dit moeten doen, streven we ernaar de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de informatie goed beschermd blijft en op de juiste manier wordt gebruikt, ongeacht waar deze zich geografisch gezien bevindt. Dit zal meestal op contractuele basis gebeuren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Wij streven ernaar uw informatie slechts te bewaren zo lang als nodig is voor onze zakelijke behoeften en in overeenstemming met eventuele wettelijke of reglementaire verplichtingen om persoonlijke gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Hoe lang we persoonlijke gegevens ook bewaren, we zullen ervoor zorgen dat deze aan de juiste beveiliging wordt onderworpen.

Welke rechten heeft u op uw persoonlijke gegevens?

U geniet van de volgende rechten:

 • Een kopie van uw persoonlijke informatie bekomen of deze overdragen aan een andere organisatie
 • Eventuele onjuiste persoonlijke gegevens laten corrigeren
 • Uw persoonlijke gegevens laten wissen als de bewaring ervan niet langer gerechtvaardigd is
 • Het gebruik van uw persoonlijke gegevens beperken - d.w.z. ontoegankelijk of niet gebruikt
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Wij zullen u altijd de rechten geven waartoe u wettelijk gerechtigd bent, maar de hierboven beschreven rechten zijn gekwalificeerde rechten. Alle aanvragen zullen geval per geval beoordeeld worden.

Moet u ons uw persoonlijke gegevens verstrekken?

U bent nooit verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te bezorgen, maar het kan zijn dat u dit moet doen wanneer u een contract afsluit voor de levering van onze diensten. Wij kunnen onze diensten niet leveren, tenzij u ons de persoonlijke gegevens verstrekt die hiertoe nodig zijn.

Maken we gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Wij voeren geautomatiseerde besluitvorming uit wanneer u onze website gebruikt. Dit houdt in dat wij u informatie aanleveren op basis van uw onlinegedrag. Dit stelt ons in staat om voor u relevante informatie weer te geven.

Gebruiken we uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden?

Ja, we kunnen uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken, maar we streven ernaar om alleen contact op te nemen met mensen die reclame willen ontvangen. Als u geen reclame wenst - al dan niet elektronisch - laat het ons dan weten en we zullen u niet meer contacteren.

Gebruiken we cookies?

Ja, we gebruiken cookies om onze website goed te laten werken, om het gebruik ervan te controleren en om inhoud weer te geven waarvan wij denken dat deze voor u relevant is. Als u zich bij ons registreert of als u onze site blijft gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

U kunt cookies blokkeren door uw browserinstellingen aan te passen. Als u er echter voor kiest om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u niet alle delen van onze site kunt bezoeken, of slechts gedeeltelijk, bijkomend zou het kunnen dat sommige functies niet goed werken.

Bij wie kunt u een klacht indienen als u zich zorgen maakt?

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, neem dan in eerste instantie met ons contact op via de onderstaande contactgegevens en wij zullen ons best doen om u te helpen. Als we uw probleem niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u contact opnemen met uw lokaal agentschap voor gegevensbescherming:


Autorité de la protection des données (APD-GBA) (Data Protection Authority)

Mail: contact@apd-gba.be

Tel.: +32 (0) 2 274 48 00

Site: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/


Gelieve ons te contacteren als u meer wilt weten over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

King Belgium

Rue du Cerf 190/1

1332 Genval

Mail: mail@kingbelgium.be

Tel.: +32 (0) 2 655 03 33


KING BELGIUM: Privacybeleid voor werknemers

Dit beleid legt uit hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Persoonlijke gegevens betreft gegevens die u kunnen identificeren - bijvoorbeeld uw naam, werknemernummer, e-mailadres of mobiel telefoonnummer. Uw persoonlijke gegevens zijn een belangrijke troef voor ons en wij streven ernaar deze op verantwoorde wijze te gebruiken en veilig te houden. Als u meer wilt weten over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, neem dan contact met ons op (zie details hieronder).

De persoonlijke gegevens die we over u hebben, omvatten onder meer:

 • Persoonlijke contactgegevens - uw naam, voornaam, adres, etc
 • Geboortedatum en geslacht
 • Identificator zoals het INSZ-nummer
 • Bankgegevens – bvb bankrekeningnummer voor de betaling van het loon
 • Uw recht op vakantiedagen en andere voordelen
 • De historiek van uw tewerkstelling
 • Plaats van tewerkstelling
 • Een kopie van uw rijbewijs (indien relevant)
 • Gegevens van uw aanwerving – inclusief CV and details van vorige tewerkstellingen
 • Studiebagage
 • Gegevens over (de controle van) uw arbeidstijd, badging-gegevens, informatie/mededelingen van collega’s, oversten, klanten, derden of andere personen over de uitvoering van de arbeidsrelatie in eender welk formaat, zoals e-mails, sms-berichten, enz. Wij kunnen ook foto's en andere reproducties verzamelen die verband houden met uw activiteiten binnen onze vennootschap

Waarvoor gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden waaronder de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst of opdracht. We moeten gegevens over u bewaren om met u samen te werken, anders kunnen we niet voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als uw werkgever of u de rechten en voordelen geven waarop u recht hebt. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, laat het ons dan weten.

We zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we - in uitzonderlijke omstandigheden - toestemming hebben of verplicht zijn deze voor een ander doel te gebruiken. Dit kan het geval zijn als we bewijs van onrechtmatig handelen aan een wetshandhavingsinstantie of toezichthouder moeten onthullen of als we wettelijk verplicht zijn om een melding te doen - bijv. onder een gerechtelijk bevel.

Het is in ons legitiem belang of is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te gebruiken. We moeten dit doen om u tewerk te stellen en de gegevens bij te houden die we nodig hebben om ons bedrijf te runnen en om u wettig en transparant tewerk te stellen.

Delen wij uw persoonlijke gegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen, maar dit gebeurt op een 'need-to-know'-basis en alleen wanneer dit nodig is of wanneer we informatie moeten delen. We kunnen persoonlijke gegevens delen wanneer we bedrijven of activa kopen of verkopen. Wij streven ernaar de nodige waarborgen te bieden opdat de persoonlijke gegevens waarvoor het bedrijf wettelijk verantwoordelijk is, goed beschermd blijven en op de juiste wijze worden gebruikt wanneer deze in handen zijn van een derde partij.

Dragen we persoonlijke gegevens over naar het buitenland?

Soms moeten we persoonlijke gegevens naar het buitenland sturen, bijvoorbeeld als u verhuist naar een Bunzl-bedrijf in het buitenland. Wanneer we dit moeten doen, streven we ernaar de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de informatie goed beschermd blijft en op de juiste manier wordt gebruikt, ongeacht waar deze zich geografisch gezien bevindt. Dit zal meestal op contractuele basis gebeuren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Wij streven ernaar uw informatie slechts te bewaren zo lang als nodig is voor onze zakelijke behoeften en in overeenstemming met eventuele wettelijke of reglementaire verplichtingen om persoonlijke gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Hoe lang we persoonlijke gegevens ook bewaren, we zullen ervoor zorgen dat deze aan de juiste beveiliging worden onderworpen en op de juiste manier worden gebruikt.

Welke rechten heeft u over uw persoonlijke gegevens?

U geniet van de volgende rechten:

 • Een kopie van uw persoonlijke informatie te bekomen of deze te overdragen aan een andere organisatie
 • Eventuele onjuiste persoonlijke gegevens te laten corrigeren
 • Uw persoonlijke gegevens te laten wissen als de bewaring ervan niet langer gerechtvaardigd is
 • Het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken - d.w.z. ontoegankelijk of niet gebruikt
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Wij zullen u altijd de rechten geven waartoe u wettelijk gerechtigd bent, maar de hierboven beschreven rechten zijn gekwalificeerde rechten. Alle aanvragen zullen geval per geval beoordeeld worden.

Moet u ons uw persoonlijke gegevens verstrekken?

U zult nooit verplicht worden om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, maar we kunnen u niet tewerkstellen, tenzij we de gegevens bewaren die we nodig hebben. We verzamelen alleen de informatie die nodig is om u tewerk te stellen en zullen deze veilig bewaren en te allen tijde op verantwoorde en eerlijke wijze gebruiken. Neem contact met ons op als u zich hier zorgen over maakt.

Maken we gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Wij voeren geautomatiseerde besluitvorming uit wanneer u onze website gebruikt. Dit houdt in dat wij u informatie aanleveren op basis van uw onlinegedrag. Dit stelt ons in staat om voor u relevante informatie weer te geven. We kunnen ook andere elektronische hulpmiddelen gebruiken, zoals het geautomatiseerd scannen van CV's of online testen wanneer werknemers worden aangeworven.

Gebruiken we uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden?

We gebruiken uw persoonlijke informatie die voor werkdoeleinden is verkregen niet voor marketingdoeleinden, maar we kunnen de informatie die wij hebben gebruiken om met u te communiceren over uw tewerkstelling en om u op de hoogte te houden van zaken met betrekking tot Bunzl en / of het bedrijf waarvoor u werkt.

Gebruiken we cookies?

Ja, we gebruiken cookies om onze website goed te laten werken, om het gebruik ervan te controleren en om inhoud weer te geven waarvan wij denken dat deze voor u relevant is. Als u zich bij ons registreert of als u onze site blijft gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

U kunt cookies blokkeren door uw browserinstellingen aan te passen. Als u er echter voor kiest om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u onze site of niet alle delen van onze site kunt bezoeken, en bijkomend zouden sommige functies niet goed kunnen werken.

Bij wie kunt u een klacht indienen als u zich zorgen maakt?

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, neem dan in eerste instantie met ons contact op via de onderstaande contactgegevens en wij zullen ons best doen om u te helpen. Als we uw probleem niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u contact opnemen met uw lokaal agentschap voor gegevensbescherming:


Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA) (Data Protection Authority)

Mail: contact@apd-gba.be

Tel.: +32 (0) 2 274 48 00

Site: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


Gelieve ons te contacteren als u meer wilt weten over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

King Belgium

Rue du Cerf 190/1

1332 Genval

Mail: mail@kingbelgium.be

Tel.: +32 (0) 2 655 03 33

 

OUTDATED BROWSER

For A Better Experience,Keep Your Browser UP To Date.Check Here For Latest Versions.